AVG

AVG en algemene voorwaarden

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Onze sportschool
In onze sportschool worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is nodig voor het financieel afhandelen van onze geleverde diensten waar u gebruik van maakt.

De plichten van de sportschool
Radius Gym is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de sportschool plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet

Radius Gym als volgt:
– Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
– Voor doelmatig beheer en beleid;
– Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
– U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.
(Dit kan gebeuren door de trainer, of via onze website.)
– Radius Gym heeft zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
– Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
– Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goed beheer en beleid.

Uw rechten als betrokkene
– Recht op inzage: Dit is het recht om de persoonsgegevens die organisaties van u verwerken in te zien.
– Recht op correctie/rectificatie: Dit is het recht om de persoonsgegevens die organisaties van u verwerken te laten aanpassen of aanvullen.
– Recht op verwijdering: Dit is het recht dat u heeft als betrokkene om een verzoek te doen tot verwijdering van bepaalde gegevens.
– Recht op het intrekken toestemming: U heeft als betrokkene het recht om uw gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens in te trekken.
– Recht op bezwaar: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Bijvoorbeeld bij direct marketing.
– Recht op geautomatiseerde besluitvorming en profilering: Dit betekent dat u het recht heeft op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan.
– Recht op vergetelheid: De bewaartermijn van uw gegevens 1 jaar. Klanten kunnen er om vragen om hun gegevens te laten verwijderen.

Privacyreglement

10-07-2018

V 1.0 Pagina 2 van 3

Niet meer nodig
De organisatie heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor de organisatie ze heeft verzameld of waarvoor
de organisatie ze verwerkt.
Intrekken toestemming De betrokkene heeft eerder toestemming gegeven aan de organisatie voor het gebruik van zijn gegevens, maar trekt die toestemming nu in.

Bezwaar
De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking. Er geldt op grond van artikel 21 van de AVG een absoluut recht van bezwaar tegen direct marketing. En een relatief recht van bezwaar als de rechten van de betrokkene zwaarder wegen dan het belang van de organisatie om de persoonsgegevens te verwerken.

Onrechtmatige verwerking
De organisatie verwerkt de persoonsgegevens onrechtmatig. Bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor de archivering.

Recht op data portabiliteit
Klanten hebben het recht wanneer zij dit nodig hebben een samenvatting van hun dossier op te vragen. Bijvoorbeeld bij letselschade, overstappen naar een andere zorgverzekeraar en
wanneer zij de informatie voor hun eigen dossier willen hebben.

Recht op beperking
U heeft het recht om organisaties te vragen om het gebruik van uw verwerking persoonsgegevens te beperken.

Verplichting verstrekken persoonsgegevens

U dient voor u een abonnement af kunt sluiten enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken.
Wilt u dit niet, dan kunnen wij u helaas geen abonnement aanbieden. Door het tekenen van een
inschrijfformulier gaat u er mee akkoord dat wij, volgens de geldende regels van de AVG,
persoonsgegevens opslaan.
Voor leden onder de 18 jaar hebben we de machtiging van de ouders/wettelijk vertegenwoordiger
nodig van de verwerking de persoonsgegevens.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Radius Gym hebben de verplichting vertrouwelijk met
uw persoonsgegevens om te gaan. Uw persoonsgegevens worden onder geen enkel beding
uitgewisseld aan derden.

Op welke wijze worden de gegevens beveiligd?

De inschrijf- en wijzigingsformulieren worden in een afgesloten ruimte bewaard. Het gebouw bevat een alarminstallatie.

Klachtenregeling

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat,
wordt u verzocht dit kenbaar te maken bij de trainer. Mocht u dit vervelend vinden dan kunt u uw
klacht ook bij een andere trainer of bij de sportschool eigenaar kenbaar maken. Klachten en ideeën
kunnen door tevens worden geuit via E-mail (info@radiudsym.nl).

Privacyreglement

10-07-2018

V 1.0 Pagina 3 van 3

Privacy met betrekking tot media (foto en videomateriaal) opgenomen in en om de accommodatie.
Radius Gym zal in de toekomst steeds meer gebruik maken van de website als
communicatiemiddel en voor publicatie van foto’s. De website en onze facebook pagina zijn
algemeen toegankelijke media, waar informatie vrij vanaf gehaald kan worden.
Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van uw beeltenis op de website, en/of sociale media,
dit kunt u aanvinken op uw inschrijfformulier.
De prestaties van klanten worden soms vastgelegd op foto of filmbeelden. Vervolgens worden deze
soms op sociale media, zoals facebook, geplaatst. Zolang alleen uzelf of uw eigen kind te zien is op
deze opnames is dat natuurlijk geen probleem. Maar het komt voor dat op deze foto’s ook andere
sporters zijn vastgelegd, die dat liever niet hebben. Het is mogelijk dat mensen dit soms
vervelend vinden. Niet iedereen wil zichzelf of zijn kind terugvinden op internet.
Om die reden willen we een gedragsregel introduceren: foto’s en video’s maken mag na overleg met
de trainer die op dat moment werkzaam is. Het verspreiden hiervan op internet mag echter niet
zonder uitdrukkelijke toestemming van de personen die te zien of te horen zijn op de betreffende
opname. In het geval van minderjarigen niet zonder toestemming van de ouders/wettelijk
vertegenwoordiger. Wij gaan er vanuit dat een ieder zich aan deze gedragsregel conformeert.

WhatsApp chat