Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1:
Als je lid bij ons bent of wilt worden en gebruik maakt van onze diensten of producten, dan doen wij dat graag met heldere en transparante afspraken.
Een soort spelregels dus.
Door je inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden en de huisregels van Radius Gym te accepteren en hiernaar te handelen.

ARTIKEL 2: LID WORDEN EN TOEGANG
a. Je bent altijd welkom om lid te worden bij Radius Gym.
b. Indien je je inschrijft heb je het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van je lidmaatschap.
c. Als je lid wordt van Radius Gym, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Ook de SEPA automatische incassomachtiging gaat vanaf dat moment gelden. Als je niet voldoet aan je betalingsverplichting, kan Radius Gym besluiten de overeenkomst te beëindigen.
In de praktijk betekent dit dat wanneer je opzegt er geen betalingsverplichting meer is.
Andersom geldt ook dat er geen restitutie mogelijk is van niet (on)gebruikte (personal training) lessen.

ARTIKEL 3: LIDMAATSCHAP, TERMIJN
a. We hebben verschillende lidmaatschapsvormen waarvan alle details zijn terug te vinden op onze website.
b. Bij de Inschrijving kun je aangeven voor welke lidmaatschapsvorm je een overeenkomst wilt aangaan.
Al onze lidmaatschapsvormen kun je aangaan voor 1 maand met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd.
c. Je hebt het recht om iedere maand jouw abonnement aan te passen en/of op te zeggen.
Doe dit voor de laatste dag van de maand, anders wordt jouw huidige abonnement de maand erna voortgezet.
Je kunt je lidmaatschap overdragen aan iemand anders.
Mocht je zelf niet meer willen of kunnen sporten, mag je je abonnement aan iemand anders gunnen.
Neem hiervoor wel eerst even contact op met Radius Gym.

ARTIKEL 6: TARIEVEN EN BETALING
a. Alle lidmaatschapsvormen hebben hun eigen lidmaatschapstarief en voorwaarden, welke te vinden zijn op de website.
b. Als je lid wordt bij Radius Gym zullen wij geen inschrijfgeld in rekening brengen.
c. Alle lidmaatschapsbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
d. Indien je kiest voor een overeenkomst voor een jaar met volledige vooruitbetaling, dan vindt de eerste jaarbetaling bij inschrijving plaats door een online betaling of kaartbetaling aan de kiosk en de volgende betalingen jaarlijks vooruit via SEPA automatische incasso.
e. Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan nemen we eerst even contact met je op om daar over te communiceren.
f. Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening brengen en kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen we de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Op dat moment ben je alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten die in rekening worden gebracht.
g. Een keer per jaar, mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 10%. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 10%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

ARTIKEL 7: OPENINGSTIJDEN
Radius Gym geeft aan wat de openingstijden zijn per Radius Gym vestiging. Het kan zijn dat er in omstandigheden afwijkende openingstijden gelden. Bijvoorbeeld in geval van calamiteiten of feestdagen.

ARTIKEL 9: VERHUIZING OF BLESSURE
a. We hopen dat je in goede gezondheid bij ons komt sporten. Indien je om medische redenen blijvend geen gebruik meer kunt maken van je lidmaatschap, kun je deze tussentijds beëindigen zonder inachtneming van een opzegtermijn.
b. Opschorting van je lidmaatschap om welke reden dan ook is altijd mogelijk.

ARTIKEL 10: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP
a. Indien je een overeenkomst bent aangegaan, kun je deze uiterlijk 1 dag voor het einde van de looptijd opzeggen. Indien je dat niet doet wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 1 dag.
b. Je kunt je overeenkomst opzeggen op verschillende manieren. Dit kan je doen door een berichtje te sturen, of het aan te geven bij de trainer.
c. Wij streven ernaar een omgeving te creëren waarin iedereen elkaar respecteert en de regels worden nageleefd. Indien je je niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, of indien je je niet houdt aan de huisregels of onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kan Radius Gym je de toegang ontzeggen en de overeenkomst (per direct) beëindigen. De beoordeling van de situatie is exclusief voorbehouden aan Radius Gym.

ARTIKEL 11: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID
a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt van onze faciliteiten, dien je zelf in te schatten wat je aan kunt. Wij bieden actieve begeleiding door de trainer(s). Je blijft zelf echter altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de keuzes die je daarin maakt. Het gebruik van de faciliteiten is voor jouw eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden we je aan deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is.
b. Radius Gym en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die je oploopt in onze clubs.

ARTIKEL 12: KLACHTEN
a. Indien je klachten hebt betreuren we dat maar horen we dat uiteraard graag. Je kunt je in natuurlijk wenden tot de trainer, die je gaat helpen met het oplossen van het probleem.

ARTIKEL 13: PERSOONSGEGEVENS
a. Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. Radius Gym verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
b. In de privacyverklaring van Radius Gym wordt op een rijtje gezet welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De privacyverklaring van Radius Gym kun je terugvinden op onze website.

ARTIKEL 14: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
a. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Radius Gym aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Radius Gym zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de locatie is gevestigd.
Versie per 20 januari 2021

WhatsApp chat